Användningsvillkor

Gällande datum/Senaste uppdatering september 2015

Inledning.Webbforumet HearPeers är en tjänst för socialt nätverkande som stöds av MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH* (hädanefter MED-EL eller ”vi” eller ”oss”) för att underlätta aktiv kommunikation mellan de som har registrerat sig på denna webbplats (”medlemmar”) genom att posta frågor och få svar från nya och gamla vänner och intresserade partners i hela världen. Medlemmarna kan diskutera sin erfarenheter och dela information genom att posta egna texter, foton, videor, musik eller annat Innehåll (enligt definition häri) på vår webbplats. De kan också kontakta en mentor på HearPeers direkt. En HearPeers-mentor är en person som själv använder hörselimplantat eller en förälder eller annan släkting till en person med hörselimplantat, som ställer upp och delar sina erfarenheter med andra personer med hörselnedsättning.

Användningsvillkor. Dessa användningsvillkor omfattar riktlinjer för och begränsningar av acceptabel användning av webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet, beskriver tjänsterna och det Innehåll som erbjuds i webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet samt identifierar medlemmarnas rättigheter, förpliktelser och restriktioner vad gäller användningen av webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet. Läs igenom dessa noggrant. Medlemmar och besökare som använder denna webbplats bekräftar att de har läst, förstått och samtycker till att bindas av dessa användningsvillkor, tillkännager och intygar att de är minst tretton (13) år gamla och att de lagenligt kan acceptera användningsvillkoren. Om du är mellan tretton (13) och arton (18) år gammal ska du läsa igenom användningsvillkoren med din förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa att du och din förälder eller vårdnadshavare förstår användningsvillkoren. Personer som inte samtycker till att vara bundna av de aktuella användningsvillkoren får ingen åtkomst till webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan tidigare kungörelse revidera dessa användningsvillkor genom att posta en reviderad version, där det effektiva datumet uppdaterats, på vår webbplats. Ändringarna kommer att träda i kraft från och med det datum de postas på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av de reviderade användningsvillkoren, så kontrollera användningsvillkoren regelbundet.

Medicinsk ansvarsfriskrivning. All information eller kommunikation på webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet ska anses vara visat enbart i syfte att uttrycka personliga åsikter och ska inte uppfattas som fullständiga, korrekta, lämpliga eller tillförlitliga och ska under inga omständigheter användas som grundval för att fatta beslut gällande hälsofrågor och inte heller ska det anses kunna ersätta auktoriserad information och yrkesmässig vård och hjälp som fås från läkare eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal. Innehållet på alla delar av webbplatsen, inklusive webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet, vare sig det tillhandahållits av oss, medlemmar i webbforumet eller en tredje part, är inte avsett att ersätta råd från eller konsultation med medicinsk vårdpersonal eller information från en produkts märkning/bipacksedel. Denna webbplats tillhandahåller inga medicinska råd och ska inte användas för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Du bör kontakta en vårdgivare om du har hälsorelaterade frågor. Du ska inte ignorera medicinska råd på grund av Innehåll som presenteras på denna webbplats eller inom detta webbforum. Kommunikation av information på denna webbplats/inom detta webbforum varken etablerar eller utgör något vårdförhållande (som med en läkare, terapeut, kliniker eller annat) mellan dig och oss och utgör heller ingen bekräftelse, rekommendation eller sponsring från MED-EL för någon produkt eller tjänst från en tredje part. ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS FÖR ATT FÅ AKUT LÄKARHJÄLP. VID EN AKUTSITUATION; RING DIN LOKALA AKUTMOTTAGNING OCH/ELLER DIN EGEN LÄKARE.

Sekretess För att granska vår sekretesspolicy, klicka här. Policyn beskriver hur denna webbplats kommer att samla in information om dig, hur informationen kommer att skyddas, hur den kommer att delas och säkras samt vilka särskilda rättigheter du har vad gäller din information. Med denna hänvisning är sekretesspolicyn helt integrerad i användningsvillkoren.

Barn Barn under tretton (13) år får inte lämna personlig information på våra webbplatser. Om du är förälder till eller vårdnadshavare för ett barn under tretton (13) år får du använda HearPeers för att lämna information om ditt barn, men därmed accepterar du att du kan komma att lämna information som gör att ditt barn personligen kan identifieras i ett öppet webbforum. Därför tar MED-EL inget ansvar för de konsekvenser som kan uppkomma då du postar identifierbar information om ditt barn.

Åtkomst. Som nämnts ovan kan personer som är tretton (13) år eller äldre bli medlemmar och registrera sig på webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet. För att bli medlem i webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet måste du fylla i en registreringsansökan online. Genom att skicka en registreringsansökan och skapa ett lösenord för att bli medlem i webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet, tillkännager du att:

 • du uppfyller de ålderskrav som uppges på webbplatsen;
 • informationen du har uppgett i registreringsansökan är korrekt, aktuell och fullständig och att du samtycker till att vid behov snabbt uppdatera din information så att den även fortsättningsvis är korrekt, aktuell och fullständig;
 • du kommer att använda webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet och dess tjänster på ett ansvarsfullt och lagligt sätt och helt i enlighet med dessa användningsvillkor, alla tillämpliga lagar vad gäller andra användares och tredje parters rättigheter, såväl som de anvisningar som publicerats på HearPeers webbplats
 • du förstår att du är ansvarig för det Innehåll som postas av dig eller någon annan som loggar in med ditt medlemsnamn och lösenord;
 • du förstår att du är ansvarig för att välja den del av din information som du vill ska vara tillgänglig för andra medlemmar eller besökare på webbplatsen; och
 • det Innehåll och material som postas via webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet och dess tjänster inte bryter mot sekretess, publikationsrättigheter, upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter avtalsrättigheter, skydd av personuppgifter eller andra rättigheter för en tredje part samt att du äger rättigheterna till det Innehåll och material du har postat eller att du har betalat hela royaltyn, avgiften eller andra summor till den person som berörs av det Innehåll eller material som har postats av dig via webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet.

I samband med registreringen kommer du att ombes välja ett användarnamn (kortnamn) som endast kommer att användas för registreringen. Detta användarnamn kommer inte att efterfrågas, användas eller visas någonstans på HearPeers webbplats efter registreringen. Det förnamn och efternamn som anges kommer att användas för att identifiera profilen på HearPeers. Registrerade medlemmar i webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet har tillgång till allt Innehåll och all information som delas av andra medlemmar beroende på vilka sekretessinställningar de har valt. Dessutom kan medlemmarna välja att låta visst innehåll och viss information på HearPeers webbplats vara tillgängligt för besökare som inte är medlemmar (allmänheten). Medlemmar i webbforumet HearPeers kan bestämma om de vill att deras information ska vara tillgänglig för alla medlemmar på webbplatsen eller endast för några få utvalda. Medlemmarnas pofiler kommer inte att vara tillgängliga för personer som inte har registrerat sig på HearPeers (besökare). Fullständig tillgänglighet till webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet är begränsat till dess registrerade medlemmar. Forumavsnittet på HearPeers webbplats kommer att vara öppet för besökare som har nått det via en sökmotor på internet; för att posta en kommentar i forumen eller för att hämta ytterligare information från medlemmar måste dock besökarna registrera sig som medlemmar, acceptera användningsvillkoren och logga in.

Lösenord. Du är ensamt ansvarig för de aktiviteter som utförs av någon som får tillgång till webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet med ditt medlemsnamn och lösenord, så därför är det viktigt att du skyddar ditt lösenord. Underlåtenhet att på lämpligt sätt skydda ditt lösenord strider mot dessa användningsvillkor. Om du tror att ditt lösenord inte längre är säkert eller har använts utan ditt godkännande måste du omedelbart ändra det enligt instruktionerna på HearPeers webbplats eller omedelbart kontakta moderatorn för att få hjälp. Underlåtenhet att göra detta strider mot dessa användningsvillkor. MED-EL förbehåller sig rätten att avbryta din åtkomst, avaktivera ditt lösenord, återkalla ditt medlemskap eller när som helst ta bort vilket Innehåll som helst, med eller utan anledning, utan att i förväg underrätta dig. MED-EL kan vidta dessa åtgärder om du eller någon annan som loggar in med ditt medlemsnamn och lösenord bryter mot användningsvillkoren som gäller för webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet, men även av andra skäl.

Innehåll. Webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet gör det möjligt för medlemmar att posta, ladda upp, överföra eller på andra sätt tillgängliggöra texter, bilder, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp med eller utan ljud, eller annat material (”Innehåll”) på eller genom webbplatsen. Du är ansvarig för det material som postas av dig eller någon annan som använder ditt medlemsnamn och lösenord. Du är även själv ansvarig för beslut om vilka som får se ditt Innehåll och hur mycket de får se genom att på lämpligt vis ställa in dina sekretesspreferenser. MED-EL kommer att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att dina uppgifter avslöjas till en tredje part, men med tanke på de risker som är förbundna med att posta information på internet påstår vi oss inte kunna skydda din information till fullo när det gäller att oavsiktligt avslöja information och vi är heller inte anvariga eller ansvarsskyldiga om sådant avslöjande skulle ske.
Förutom den information som läggs ut i webbforumet HearPeers och Mentorprogrammet av MED-EL eller personer som agerar under dess ledning (inklusive men inte begränsat till moderatorer), är all information som lämnas och all kommunikation som sker på webbplatsen frivillig för de personer som väljer att bli mentorer eller medlemmar i webbforumet. Innehåll som lämnas av användare (inte MED-EL eller moderatorer utsedda av MED-EL) kallas ”Användares innehåll” Innehåll som lämnas av dig kallas ”Ditt innehåll”. Genom att delta i ett webbforum som HearPeers, som har ett Innehåll som lämnats av många olika personer, kan du utsättas för Användares innehåll som du tycker är stötande eller som du ogillar. MED-EL garanterar inte riktigheten eller kvaliteten hos någon Användares innehåll och är inte på något sätt ansvarsskyldig för varken Innehåll som postats av någon annan än MED-EL eller vår(a) utsedda moderator(er) eller någon förlust eller skada som uppstått till följd av användning av Användares innehåll som postats på eller genom webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet. MED-EL är inte ansvarigt för att göra säkerhetskopior av det Innehåll som publicerats av medlemmarna. Du bör spara en kopia av det material som postas på webbforumet HearPeers om du vill använda det för andra syften i framtiden.

Förbjudet innehåll. Du samtycker till att inte använda webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet för:

 • försöka få eller samla personuppgifter från personer under arton (18) år;
 • samla eller använda personuppgifter för olämpliga, olagliga eller kommersiella syften;
 • äventyra en annan persons sekretess eller säkerhet;
 • tillhandahålla personligt identifierbar information (inklusive men inte begränsat till fullständiga namn, gatuadress, e-postadress, telefonnummer, fotografier, bilder eller annan information som andra medlemmar har postat) om någon annan än dig själv om du inte har deras uttryckliga samtycke;
 • posta fotografier av en annan person utan deras uttryckliga samtycke eller, när det gäller barn mellan tretton (13) och arton (18) år, utan deras förälders eller vårdnadshavares samtycke (att posta fotografier av barn under tretton (13) år är under alla omständigheter förbjudet);
 • ange felaktig eller vilseledande information eller uppträda på ett nedsättande eller ärekränkande sätt;
 • framställa sig som någon annan, använda någon annans namn eller lösenord, avslöja sitt lösenord till en tredje part och låta denne tredje part använda ens medlemsnamn och lösenord;
 • ladda upp, publicera, skicka, överföra eller på annat sätt sprida reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller andra former av obehöriga, oönskade eller oombedda massmail, snabbmeddelanden, ”spimming” eller ”spamming”;
 • bryta mot rättigheter till sekretess, publikation, varumärke och avtal samt immateriella rättigheter och upphovsrätt eller andra former av äganderätt för en tredje part, vilket inkluderar Innehåll som marknadsför en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade verk;
 • posta Innehåll som innehåller behörighets- eller lösenordsskyddade sidor eller dold information, dolda sidor, filer eller bilder (som inte är länkade till eller från annan tillgänglig sida) som inte kan nås genom en länk och/eller genom att använda webbutrymme som säkerhetskopia av en fil
 • kontakta, marknadsföra, värva eller sälja till någon medlem utan de tidigare gett sitt uttryckliga samtycke;
 • sälja eller på annat sätt överföra rättigheterna till din profil;
 • skapa hypertextlänkar på våra webbplatssidor till andra webbplatser utan att detta tidigare har godkänts av moderatorn;
 • kräva lösenord eller personligt identifierbar information för kommersiella eller olagliga syften;
 • annonsera till eller värva en medlem för att köpa eller sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster genom obehörig eller otillåtlig användning av webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet; utöva kommersiell verksamhet eller skaffa affärskontakter för att dra ekonomiska fördelar av webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet; eller marknadsföra verksamhet som hasardspel, tävlingar, sweepstakelotteri, byteshandel, annonsering, pyramidspel eller spel som innefattar ekonomisk eller annan värdefull kompensation utan tidigare skriftligt samtycke från MED-EL;
 • visa kommersiell eller icke-kommersiell reklam på medlemmens egen profil; eller ta emot betalning eller annat värdefullt från en tredje person i utbyte mot att medlemmen är kommersiellt verksam på eller via webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet och dess tjänster å denne persons vägnar, som att placera kommersiellt Innehåll på medlemmens egen profil, posta bloggar eller bulletiner i kommersiellt syfte; eller skicka privata meddelanden i kommersiellt syfte
 • marknadsföra eller ge upplysningar om kriminell aktivitet eller verksamhet inklusive, men inte begränsat till, tillverka eller köpa olagliga vapen, bryta mot sekretess eller andra rättigheter för en annan person, barnpornografi eller andra former av pornografi, bedrägeri, olaga handel med obscent material, narkotikalangning, hasardspel, trakasserier, stalkning, spamming, spimming och skicka virus eller andra skadliga filer.

Du samtycker till att inte posta Innehåll som:

 • uppenbarligen är anstötligt, våldsamt eller på något sätt stödjer rasism, trångsynthet, hat, trakasserier eller fysisk skada av en grupp eller en individ;
 • är ärekränkande eller förtal;
 • exploaterar personer på ett sexuellt eller våldsamt sätt, är pornografiskt eller innehåller nakenhet, våld, eller anstötligt innehåll eller innehåller en länk till en webbplats som innehåller sådant material;
 • medför automatisk användning av systemet, såsom, men inte begränsat till, användning av färdiga texter för att lägga till vänner eller skicka kommentarer eller meddelanden;
 • samlar in andras namn, personuppgifter eller kontaktinformation, antingen på elektronisk väg eller på annat sätt, i syfte att skicka oombedda meddelanden;
 • innebär någon typ av länkning till webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet från en annan webbplats på internet eller framing av en sida på webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet på en annan internetsida;
 • innebär användning av automatiserade eller datorstyrda instrument som inte tidigare har auktoriserats av MED-EL för att få åtkomst till, hämta eller ladda ner Innehåll eller använda webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet;
 • stör eller orsakar avbrott eller en stor belastning på webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet eller på de nätverk som är anslutna till webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet och dess tjänster;
 • kringgår eller modifierar, försöker att eller hjälper någon annan att försöka kringgå eller modifiera någon typ av säkerhetsteknologi eller mjukvara som ingår i webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet och dess tjänster;
 • hindrar standardmässiga tekniska åtgärder som används av upphovsrättsägare för att identifiera och skydda sina upphovsrättsskyddade verk;
 • Överför eller sprider någon typ av material som innehåller virus, bots, maskar eller någon annan datorkod, filer eller program som stör, förstör eller begränsar funktionaliteten eller driften av en mjukvara eller hårdvara eller ett telekommunikationssystem som tillhör en tredje part; stör det normala verkställandet av kommandon, stör eller avbryter tjänster och/eller webbforumet HearPeers tjänster; eller på annat sätt tillåter obehörig användning av eller åtkomst till en dator eller ett datornätverk; eller
 • använder webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet och dess tjänster på ett sätt som inte är förenligt med någon av de samtliga gällande lagarna och förordningarna.

MED-EL kommer att samarbeta med statliga myndigheter och lagenligt tillhandahålla information för att spåra personer som misstänks bryta lagen och kan komma att rapportera information till polismyndigheter om det visat sig att lagbrott förekommit. Om en medlem upptäcker att någon person missbrukar webbforumet HearPeers eller verktyget ”Kontakta en mentor” med dess tjänster ska denne omedelbart kontakta MED-EL på http://www.medel.com/contact eller kontakta en moderator.

Rättigheter. MED-EL har rätt, men är inte förpliktigat, att söka igenom, redigera, neka eller ta bort Användares innehåll av alla former. Vi kan, efter eget godtycke, ta bort Användares innehåll av alla former som bryter mot HearPeers användningsvillkor eller som finns vara anstötligt eller olämpligt av någon anledning. Du har ansvarar själv för hur du interagerar med andra medlemmar på våra webbplatser. MED-EL förbehåller sig rätten, men är inte förpliktigat, att övervaka dispyter mellan dig och andra medlemmar på webbplatsen HearPeers eller mentorprogrammet.
Vi gör inte anspråk på äganderätt för någon Användares innehåll som postas på eller via webbplatsen HearPeers eller mentorprogrammet, men vi gör anspråk på äganderätten till Innehåll som postas av MED-EL eller personer som är auktoriserade av MED-EL (inklusive moderatorerna). Du äger och behåller all immaterialrätt som gäller ditt Innehåll som resultat av den icke-exklusiva licens som ges till MED-EL då du postar ditt Innehåll på vår webbplats. Genom att posta Innehåll på webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet ger du därmed MED-EL en icke-exklusiv, världstäckande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, överförbar (inklusive rättigheter att ge underlicens för detta Innehåll till medlemmar för deras egen icke-kommersiella användning enligt beskrivning häri) rättighet att använda, kopiera, offentligt förevisa, visa, sprida och skapa bearbetade verk som hänför sig till det Innehåll du tillhandahåller. Genom att posta Innehåll på webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet tillkännager du härmed att du äger alla rättigheter, titlar och intressen med avseende på Ditt Innehåll och kan bevilja en sådan licens till MED-EL.
Vad gäller dig och oss, äger vi och förbehåller oss alla rättigheter, titlar och intressen vad gäller webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet och alla delar av vår webbplats, inklusive programvara och kod som innehåller och driver vår webbplats och allt innehåll på vår webbplats, förutom ditt/användarnas Innehåll. Vår webbplats och det Innehåll som vi och andra tillhandahåller är eller kan vara skyddat av varumärken, servicemärken, trade dress, upphovsrätt, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter. Vi ger dig en begränsad, återkallelig, icke vidareförbar licens att ladda ner och skriva ut kopior av alla delar av Innehållet i webbformet HearPeers eller mentorprogrammet eller andra delar av vår webbplats för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt i Innehållet. Denna licens inkluderar inte rätten att använda datautvinning eller liknande datahämtning eller extraktionsmetoder. Denna licens är återkallelig, med eller utan anledning, när som helst och utan tidigare kungörelse. Du får inte kopiera, sprida, offentligt förevisa eller skapa bearbetade verk baserade på Innehållet eller använda någon del av Innehållet på vår Webbplats (förutom ditt Innehåll) på andra sätt en de som uttryckligen beskrivs i dessa användningsvillkor om inte MED-EL tidigare gett sitt skriftliga samtycke. All användning av webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet, vår webbplats eller Innehållet (förutom ditt Innehåll), förutom det som specifikt godkänns i dessa användningsvillkor, är förbjuden och kommer att leda till att denna licens upphävs. Obehörig användning kan också bryta mot tillämpliga lagar, som upphovsrätt och varumärkesrätt. Inget i dessa användningsvillkor ska tolkas som att några rättigheter, titlar eller intressen på vår webbplats överförs till dig eller någon annan, förutom den begränsade licensen att använda webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet enligt de villkor som anges i användningsvillkoren. MED-EL kan också komma att kontakta medlemmar vad gäller deltagande i företagsundersökningar eller enkäter för att få feedback. Medlemmen har härmed förstått och samtycker till att bli kontaktad av MED-EL för sådana syften och aktiviteter, även om de själva kan välja att acceptera eller neka att delta i dessa aktiviteter.
MED-EL är ägare till ett flertal varumärken som representerar företagets goodwill. Du får hänvisa till MED-ELs varumärken på ett sätt som inte är missvisande och som tydligt bekräftar att MED-EL äger dessa märken. Genom att göra detta bekräftar du MED-ELs äganderätt till sådana märken och du samtycker till att du inte kommer att inkräkta på eller försöka hindra MED-ELs rättigheter. Du får inte använda MED-ELs varumärke, logotyp eller slogan, inklusive men inte begränsat till namnen MED-EL™ och HearPeers,™ på ett sätt som; är förvirrande och missvisande vad gäller källan till någon av produkterna och tjänsterna, så att MED-EL förefaller att vara förknippat med, stödja eller sponsra någon annan produkt eller tjänst; eller på annat vis är nedsättande. Andra varumärken som används i webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet kan eventuellt tillhöra en tredje part. Du har inga rättigheter till sådana märken som tillhör en tredje part. Du samtycker till att du inte kommer att posta något Innehåll som inkräktar på några varumärkesrättigheter som tillhör en tredje part.
Webbforumet HearPeers Community eller mentorprogrammet och andra delar av vår webbplats får inte användas i samband med kommersiella syften, om det inte specifikt fått ett skriftligt godkännande av MED-EL. MED-EL förbehåller sig rätten att använda webbforumet HearPeers och mentorprogrammet för marknadsföring, annonsering och kommersiella eller andra liknande syften och för att utföra undersökningar för att få feedback. Obehörig framing eller länkning till någon av vår webbplatser är förbjuden. Kommersiell reklam, annonsnätverk eller andra former av värvning kan tas bort från vår webbplats utan förvarning och leda till att medlemskapet eller åtkomstmöjligheterna upphävs. Webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet eller andra delar av vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs av en tredje part. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera dessa företag eller individer och vi garanterar inte deras produkter eller erbjudanden eller tillförlitligheten hos Innehållet i deras webbplatser. Vi tar inget ansvar och har ingen ansvarsskyldighet för verksamhet, produkter, tjänster och Innehåll på sådana webbplatser. Innan du använder en webbplats tillhörande en tredje part bör du granska gällande användningsvillkor och policyer för sådana webbplatser. Införandet av en länk på webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet eller en annan del av vår webbplats innebär inte att vi stödjer sådana webbplatser som tillhör en tredje part. Om du beslutar dig för att gå in på en sådan länkad webbplats gör du detta på egen risk.
Medlemskap och deltagande i webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet är helt frivilligt. Medlemmar kan upphäva sitt medlemskap när som helst genom att avsluta sitt konto och radera sin information på webbplatsen. Alla personuppgifter (medlemsprofilen) kommer att tas bort inom 30 dagar om ett konto avslutas, såvida inte tillämpliga lagar eller domstolsbeslut kräver att webbforumet HearPeers behåller dessa data. Alla data som förts in då medlemmar registrerat sig för att kontakta en mentor kommer att lagras tills medlemmen uttryckligen meddelar att denne vill att dessa data ska raderas. Om du behöver hjälp med att ta bort ett visst Innehåll som du har postat på webbforumet HearPeers kan du kontakta oss på http://www.medel.com/contact. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att ta bort Innehållet från webbplatsen enligt önskemål, men kan inte garantera att Innehållet helt och hållet tas bort eller att inget har kopierats.

Anmälan till ombud. Om du gör anspråk på upphovsrätt till Innehåll som finns i webbforumet HearPeers och mentorprogrammet utan ditt godkännande eller om du är lagligt ombud för en annan person som gör ett sådant anspråk, kan du anmäla ditt anspråk via e-post eller vanligt brev till följande:

Thomas Hütter
MED-EL Worldwide Headquarters
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck
Telefon +43-512-288 889 | Fax +43-512-293-381
E-post: moderator@hearpeers.com

Anmälningskrav. En kränkningsanmälan måste innehålla följande delar:

 • 1. En fysisk eller elektronisk namnteckning från ägaren, till den exklusiva rätten som påstås ha blivit utsatt för intrång, eller en person som är auktoriserad att agera å ägarens vägnar;
 • 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du påstår har blivit utsatt för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk ingår i samma anmälan, en representativ förteckning över de verk som utsatts för intrång.
 • 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller har blivit utsatt för intrång och som ska tas bort eller till vilket åtkomsten ska avaktiveras samt information som rimligtvis är tillräcklig för att MED-EL ska kunna ta bort materialet.
 • 4. Information som rimligtvis är tillräcklig för att MED-EL ska kunna kontakta den klagande parten, som adress, telefonnummer och, om det finns, en e-postadress där denne kan kontaktas.
 • 5. Ett utlåtande om att den klagande parten har rimliga skäl att tro att användning av materialet på det sätt som orsakat klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess företrädare eller i lag.
 • 6. Ett utlåtande om att informationen i anmälan är korrekt och, med vetskap om påföljden för mened, att den klagande parten är behörig att agera å ägarens vägnar för en exklusiv rättighet som påstås ha blivit utsatt för intrång.
 • Om inte alla krav på anmälan i väsentliga delar är uppfyllda kan granskningen av din anmälan komma att fördröjas eller, om MED-EL inte kan erhålla kompletterande information som i väsentliga delar uppfyller kraven på anmälan, leda till ett avslag på din begäran om att ta bort eller avaktivera materialet ifråga.

Åtgärder efter anmälan. När en behörig anmälan av intrång på upphovsrätten tagits emot kommer MED-EL snabbt att vidta åtgärder för att ta bort eller blockera åtkomst till materialet.

Motanmälan. Efter att ha blockerat eller tagit bort det material som påstås ha gjort intrång kommer MED-EL att vidta rimliga åtgärder för att snabbt meddela medlemmen som postat materialet att materialet tagits bort eller att åtkomsten har blockerats. Därefter kan medlemmen lämna in en motanmälan. För att lämna in en behörig motanmälan måste medlemmen tillhandahålla:

 • 1. Motanmälan med medlemmens fysiska eller elektroniska namnteckning.
 • 2. Identifiering av det material som har tagits bort eller vars åtkomst har blockerats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller innan åtkomsten blockerades.
 • 3. Följande förklaring: ”Jag intygar, medveten om påföljden för mened, att jag i god tro anser att materialet har tagits bort eller avaktiverats till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av materialet som togs bort eller avaktiverades.”
 • 4. Medlemmens fullständiga namn, adress och telefonnummer samt medlemsnamn.
 • 5. Följande förklaring om medlemmens har en adress i USA: ”Jag godkänner den federala distriktsdomstolens jurisdiktion i den domsaga där adressen återfinns och accepterar delgivning från den person som tillhandahåller anmälan enligt avsnitt ©(1)© eller från dennes ombud. ”
 • 6. Följande förklaring om medlemmens har en adress utanför USA: ”Jag godkänner den federala distriktsdomstolens jurisdiktion i alla domsagor webbforumet HearPeers kan komma att återfinnas och accepterar delgivning från den person som tillhandahåller anmälan enligt avsnitt ©(1)© eller från dennes ombud.”

Åtgärder vid motanmälan. Vid mottagandet av motanmälan, som i väsentliga delar uppfyller ovan nämnda krav, kommer MED-EL snarast att tillhandahålla en kopia av den ursprungliga motanmälan till klaganden samt informera klaganden om att MED-EL kommer att återställa det borttagna materialet eller upphöra att blockera åtkomsten till materialet, såvida inte MED-EL får annat besked inom tio (10) arbetsdagar efter att klaganden har lämnat in en stämningsansökan för att få till stånd ett domstolsbeslut så att medlemmen kan hindras från att utöva verksamhet som utgör intrång av materialet.
Upprepat intrång. Den som postar material som gör intrång i upphovsrätten bryter mot webbforumet HearPeers och Mentorprogrammets användningsvillkor. MED-EL kommer inte att tolerera upprepade brott mot policyn. Vid gällande omständigheter kan MED-EL avbryta åtkomsten, avaktivera lösenordet, återkalla medlemskapet eller vidta andra lämpliga åtgärder för en eller flera medlemmar om MED-EL har rimliga skäl att anta att en eller flera medlemmar gjort upprepat intrång.

Felaktig framställning. DMCA, 17 U.S.C. § 512(f), föreskriver påföljder för personer; som medvetet och i väsentlig grad framställer materialet på felaktigt sätt; vars aktivitet gör intrång på upphovsrätten; eller vars material eller aktivitet tagits bort eller blockerats av misstag eller på grund av felaktig identifiering. Rådgör med kunnig advokat om du har frågor om någon anmälan eller motanmälan som lämnats eller ska lämnas enligt de givna bestämmelserna. INFORMATIONEN SOM GES HÄR TILLHANDAHÅLLES ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INTE NÅGOT JURIDISKT RÅD.

Videoinnehåll. Observera att videoklippen som postas i webbforumet HearPeers eller Mentorprogrammet visas via YouTube, LLC. MED-EL kan inte ta bort videoklipp från YouTubes webbplats. Se policyerna om anmälan av intrång av upphovsrätten på deras webbplats, www.youtube.com, för information om hur man ska anmäla intrång på YouTube, LLC.
Garantifriskrivning
DIN ANVÄNDNING AV WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER MENTORPROGRAMMET ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN, MED HELA DESS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS, SKER ENBART PÅ DIN EGEN RISK. WEBBFORUMET HEARPEERS OCH MENTORPROGRAMMET OCH ALLA DELAR AV WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”SOM DE ÄR” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER. I STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG MED-EL OCH DESS MEDARBETARE, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA FORMER AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET, PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS, DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS ELLER ANNAN WEBBPLATS SOM VÅR WEBBPLATS ÄR LÄNKAD TILL, INKLUSIVE ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE, VARKEN UTFÄSTER ELLER GARANTERAR MED-EL OCH DESS MEDARBETARE, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ATT: WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET, PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR; ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET ELLER FELFRITT; ATT INNEHÅLLET ÄR KORREKT; KOMPLETT; AKTUELLT ELLER TILLFÖRLITLIGT; ATT DITT INNEHÅLL, DINA MEDDELANDEN, DINA EGNA INSTÄLLNINGAR ELLER ANDRA DATA INTE KOMMER ATT RADERAS; FÖRLORAS, SKICKAS FEL ELLER KORRUMPERAS; ATT INGA VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KODER KOMMER ATT SKICKAS TILL DIG. ALLT MATERIAL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÄMTATS FRÅN WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN ANVÄNDS EFTER EGET GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK OCH DU BÄR EGET ANSVAR FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ORSAKATS AV ATT SÅDANT MATERIAL HAR LADDATS NER. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH BEKRÄFTAR ATT DIN ENDA GOTTGÖRELSE VAD GÄLLER SKADA ELLER MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA BEROENDE PÅ LOKAL LAGSTIFTNING.

Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL MED-EL ELLER DESS MEDARBETARE, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER VARA ANSVARSSKYLDIGA GENTEMOT DIG ELLER EN TREDJE PART FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA, ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER NÅGON TYP AV SKADA SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER ANNAN DEL AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE DESS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA VÅR WEBBPLATS. DENNA OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER ALLA TYPER AV FÖRLUSTER OCH SKADOR (DIREKTA, INDIREKTA, ALLMÄNNA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA PÅFÖLJDER ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PERSONSKADA/VÅLLANDE AV ANNANS DÖD, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV INKOMST, VINST ELLER DATA), ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FRÅN MED-EL HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE VARA MEDVETEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VI ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA ELLER ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM POSTATS AV ANVÄNDARE I WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER PÅ EN ANNAN DEL AV VÅR WEBBPLATS. ÄVEN OM VI TILLHANDAHÅLLER REGLER FÖR ANVÄNDARNAS UPPFÖRANDE OCH VAD DE POSTAR, KONTROLLERAR VI INTE OCH HAR INGET ANSVAR FÖR VAD ANVÄNDARNA POSTAR PÅ ELLER GENOM WEBBFORUMET HEARPEERS ELLER PÅ EN ANNAN DEL AV VÅR WEBBPLATS. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON ANVÄNDARES INNEHÅLL SOM KAN VARA STÖTANDE, OLÄMPLIGT, OBSCENT, OLAGLIGT, KRÄNKANDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSTÖTLIGT OCH SOM DU EVENTUELLT KAN PÅTRÄFFA PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON ANVÄNDARES UPPFÖRANDE, ONLINE ELLER OFFLINE, PÅ VÅR WEBBPLATS.

Skadestånd. Du samtycker till att skadeslöshet ska gälla för MED-EL och dess medarbetare, chefer, anställda, ombud, licensgivare och tjänsteleverantörer för alla eventuella anspråk från en tredje part, förluster, ansvarsskyldighet, skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga avgifter och kostnader för advokat) som uppstår i samband med att du bryter dessa användingsvillkor eller gör intrång på några rättigheter som tillhör en tredje part (”Anspråk”). Om sådana Anspråk skulle ställas kommer vi omedelbart att kontakta dig.

Dispytlösning. Om det uppstår en dispyt som involverar MED-EL, webbforumet HearPeers eller mentorprogrammet, dess moderator(er) eller dess tjänster samtycker medlemmarna till att dispyten uteslutande ska regleras av österrikisk lagstiftning, utan hänsyn till motstridande lagbestämmelser, och medlemmarna samtycker till att deras eventuella processer enbart ska drivas i domstolar i Innsbruck, Österrike. Om det i en domför domstol skulle visa sig att någon bestämmelse i dessa användningsvillkor strider mot lagen, är ogiltig eller otillämpbar, ska bestämmelsen revideras och tolkas så att syftet med den ursprungliga bestämmelsen kan uppnås i störst möjliga mån så långt lagen medger. I sådana fall ska de övriga bestämmelserna i dessa användningsvillkor behålla sin fulla kraft och verkan. Samma villkor gäller även eventuella avtalsluckor.

Fullständigt avtal. Dessa användningsvillkor och den kompletterande sekretesspolicyn utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och oss vad gäller webbforumet HearPeers och mentorprogrammet samt användningen av alla delar av vår webbplats. Du samtycker till, oavsett om lagstiftningar eller lagar talar för motsatsen, att alla anspråk eller åtgärdsorsaker som har samband med användning av webbforumet HearPeers och mentorprogrammet eller andra delar av vår webbplats måste lämnas in inom ett (1) år efter anspråket gjorts eller åtgärdsorsaken skett, annars kommer det/den att avslås för all framtid.

Feedback. Vi välkomnar din feedback, dina förslag och annan kommunikation om webbforumet HearPeers och mentorprogrammet eller annan del av webbplatsen och informationen, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga via vår webbplats. Feedback kan ges via webbplatsen, forum, e-post, brev, enkäter, verbal kommunikation eller på annat sätt. Genom att ge oss sådan feedback förstår och bekräftar du att:

 • MED-EL har exklusiv äganderätt till all den feedback du ger oss;
 • vi kan komma att använda denna feedback efter eget godtycke på vilket lagligt sätt som helst utan förvarning, tillåtelse eller kompensation; och
 • du har till MED-EL överlämnat alla globala rättigheter, titlar, intressen, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter i, till och från din feedback.

Du ska enbart ge feedback som du vill att vi ska använda.
Samtycke
JAG INTYGAR HÄRMED ATT JAG NOGGRANT LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV ALLA DE BESTÄMMELSER SOM ANGES OVAN.
JAG INTYGAR HÄRMED ATT JAG NOGGRANT LÄST OCH FÖRSTÅTT SEKRETESSPOLICYN, ACCEPTERAR VILLKOREN OCH SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV ALLA DE BESTÄMMELSER SOM ANGES DÄRI.
HÄRMED INTYGAR JAG ATT JAG GODKÄNNER ATT MED-EL ANVÄNDER MINA PERSONUPPGIFTER FÖR ATT KONTAKTA MIG FÖR ATT FÅ FEEDBACK, GENOMFÖRA UNDERSÖKNINGAR ELLER I UNDERVISNINGS-, UTBILDNINGS- ELLER MARKNADSFÖRINGSSYFTEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I DEN BIFOGADE SEKRETESSPOLICYN OCH WEBBFORUMET HEARPEERS ANVÄNDNINGSVILLKOR.

Kontakta oss
Du kan kontakta MED-EL genom att skicka e-post till webbforumets moderator på moderator@hearpeers.com.
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH är ett företag som har sitt huvudkontor på Fuerstenweg 77a i A-6020 Innsbruck, Österrike, och är registrerat som FN 48608h i företagsregistret i Landesgericht Innsbruck. Webbforumet HearPeers och webbplatsen drivs och dess data förvaras i USA. Andra platser för dataförvaring kan komma att läggas till i framtiden och kommer att anges i dessa användningsvillkor.